บทความทั้งหมด หน้าที่ 3

Inspirational Quotes #12

โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์.

The fact that I can plant a seed and it becomes a flower, share a bit of knowledge and it becomes another's, smile at someone and receive a smile in return, are to me continual spiritual exercises.

Leo Buscaglia

3 ร้อยคน อ่านเรื่องนี้แล้ว

Séan Garnier Ultimate Best Football Freestyle Skills Ever

โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์.

S_an_Garnier_Ultimate_Best_Football_Freestyle_Skills_Ever

3 ร้อยคน อ่านเรื่องนี้แล้ว

คุกเข่า - COCKTAIL (Cover By Ears Not Good)

โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์. .

%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2_COCKTAILCover_By_Ears_Not_Good_

2 ร้อยคน อ่านเรื่องนี้แล้ว

Ronaldinho Magical Ball Controls

โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์. .

Ronaldinho_Magical_Ball_Controls

3 ร้อยคน อ่านเรื่องนี้แล้ว

Japan หรือ Nippon

โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์. .

Japan_%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD_Nippon

2 ร้อยคน อ่านเรื่องนี้แล้ว

asdasdasasdasasdsd

โพสต์เมื่อ 22 ตุลาคม .

asdasdasasdasasdsd

2 ร้อยคน อ่านเรื่องนี้แล้ว

รักเดียว - พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ / คำภีร์เพลงรัก

โพสต์เมื่อ 14 กุมภาพันธ์. .

%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7_%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C_%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%A0%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%A0%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81

2 ร้อยคน อ่านเรื่องนี้แล้ว

COLORPiTCH - ขัดใจ | Cover By เอ - ใบเตย INGINN

โพสต์เมื่อ 16 กุมภาพันธ์. .

COLORPiTCH_%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%88Cover_By_%E0%B9%80%E0%B8%AD_%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A2_INGINN

3 ร้อยคน อ่านเรื่องนี้แล้ว

National Geographic Wild "Wild Hawaii - Secrets Of The Deep"

โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์. .

National_Geographic_WildWild_Hawaii_Secrets_Of_The_Deep_

2 ร้อยคน อ่านเรื่องนี้แล้ว

เหนื่อยไหมหัวใจ - Retrospect cover จาก เอ - นิว

โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์. .

%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%83%E0%B8%88_Retrospect_cover_%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81_%E0%B9%80%E0%B8%AD_%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7

2 ร้อยคน อ่านเรื่องนี้แล้ว

คุกเข่า - COCKTAIL

โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์. .

%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2_COCKTAIL

3 ร้อยคน อ่านเรื่องนี้แล้ว

กรุงเทพมหานคร

โพสต์เมื่อ 25 กุมภาพันธ์. .

%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3

2 ร้อยคน อ่านเรื่องนี้แล้ว

อย่างฮา

โพสต์เมื่อ 30 พฤศจิกายน .

%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AE%E0%B8%B2

4 ร้อยคน อ่านเรื่องนี้แล้ว

3 weeks in Thailand

โพสต์เมื่อ 25 กุมภาพันธ์. .

3_weeks_in_Thailand

3 ร้อยคน อ่านเรื่องนี้แล้ว

Tove Lo - Habits (Stay High) - Hippie Sabotage Remix

โพสต์เมื่อ 14 กุมภาพันธ์. .

Tove_Lo_HabitsStay_HighHippie_Sabotage_Remix

2 ร้อยคน อ่านเรื่องนี้แล้ว

กรุงเทพมหานครมีพื้นที่ 1,568.7 ตารางกิโลเมตร

โพสต์เมื่อ 25 กุมภาพันธ์. .

ภูมิประเทศ

กรุงเทพมหานครจากภาพถ่ายดาวเทียม

กรุงเทพมหานครมีพื้นที่ 1,568.7 ตารางกิโลเมตร เป็นจังหวัดที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 68 ของไทย เป็นเมืองที่กว้างที่สุดของโลก เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 73 ของโลก และเป็นเมืองหลวงที่มีพื้นที่กว้างเป็นอันดับ 4 ของภูมิภาคอาเซียน ด้วยมีแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งทอดตัวยาว 372 กิโลเมตรพาดผ่านจังหวัด ทำให้กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงเป็นส่วนหนึ่งของที่ราบลุ่มภาคกลางตอนล่างของประเทศไทย ซึ่งเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก พื้นที่ส่วนมากในกรุงเทพมหานครเป็นที่ราบลุ่ม ตั้งอยู่บนพื้นที่บริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำ ซึ่งเกิดจากตะกอนน้ำพา มีระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 1.50-2 เมตร โดยมีความลาดเอียงจากทิศเหนือสู่อ่าวไทยทางทิศใต้ และเฉพาะลุ่มแม้น้ำเจ้าพระยาตอนล่างจะอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลไม่เกิน 1.50 เมตร ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมบ่อยครั้งในช่วงฤดู​​มรสุม


อาณาเขตติดต่อ

กรุงเทพมหานครมีอาณาเขตทางบกติดต่อกับจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดสมุทรปราการ ส่วนอาณาเขตทางทะเลอ่าวไทยตอนใน ติดต่อจังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดชลบุรี โดยมีรายละเอียดดังนี้

ทิศเหนือ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดปทุมธานี

ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดฉะเชิงเทรา

ทิศใต้ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดสมุทรปราการ และอ่าวไทย (ส่วนที่เป็นอ่าวไทยที่เป็นพื้นที่เดิมของจังหวัดธนบุรี ปัจจุบันคือเขตบางขุนเทียน ซึ่งมีอาณาเขตทางทะเลติดต่อทางอ่าวไทยกับจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดชลบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ จุดที่อยู่ใต้สุดอยู่ที่ละติจูด 13 องศา 13 ลิปดา 00 ฟิลิปดาเหนือ, ลองจิจูด 100 องศา 27 ลิปดา 30 ฟิลิปดาตะวันออก ซึ่งเป็นการแบ่งตามพระราชบัญญัติกำหนดเขตจังหวัดในอ่าวไทยตอนใน พ.ศ. 2502)

ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดนครปฐม


ภูมิอากาศ

กรุงเทพมหานครตั้งอยู่ในเขตร้อน มีภูมิอากาศร้อนแบบทุ่งหญ้าสะวันนา (Aw) ตามเกณฑ์การแบ่งภูมิอากาศโลกของวลาดีมีร์ เคิปเปิน คือ อุณหภูมิเฉลี่ยในเดือนที่มีอุณหภูมิต่ำสุดสูงกว่า 18 องศาเซลเซียส มีอย่างน้อย 1 เดือนที่ปริมาณน้ำฝนต่ำกว่า 60 มิลลิเมตร และเดือนที่มีฝนตกน้อยที่สุด จะมีปริมาณน้ำฝนน้อยกว่า 100 ลบปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปี หารด้วย 25

อากาศของกรุงเทพมหานครได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (กลางเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม) และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (เดือนพฤศจิกายน-กลางเดือนกุมภาพันธ์) ทำให้มีฝนตกในช่วงบ่ายถึงค่ำอย่างสม่ำเสมอ และยังก่อให้เกิดร่องมรสุมพาดผ่านในเดือนพฤษภาคมกับเดือนกันยายน ซึ่งทำให้มีฝนตกหนักกว่าปกติ แต่ในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม ร่องมรสุมนี้จะเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านทางเหนือ ทำให้ฝนตกน้อยลง เดือนพฤศจิกายน เมื่อซีกโลกเหนือหันออกจากดวงอาทิตย์ หย่อมความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมา มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งพัดเอาความแห้งแล้งและหนาวเย็นมา ทำให้อากาศเย็นและแห้ง ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีเมฆและฝนตกน้อย ครึ่งหลังของเดือนกุมภาพันธ์ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะอ่อนกำลังลง เป็นการเปลี่ยนเข้าสู่ฤดูร้อน อากาศจะร้อนขึ้นเรื่อย ๆ กระแสลมในช่วงนี้จะพัดมาจากทางใต้ หรือตะวันออกเฉียงใต้ เรียกว่าลมตะเภา


ในวันที่ 27 หรือ 28 เมษายนของทุกปี ดวงอาทิตย์จะส่องตั้งฉากกับกรุงเทพมหานครพอดี ทำให้ได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์อย่างเต็มที่ และมักคาดการณ์กันว่าเป็นวันที่อากาศร้อนที่สุดของปี อุณหภูมิสูงสุดที่เคยบันทึกได้คือ 40.8 องศาเซลเซียส ที่ท่าอากาศยานดอนเมือง เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 ส่วนอุณหภูมิต่ำสุดที่เคยวัดได้คือ 9.9 องศาเซลเซียส ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2498

8 พันคน อ่านเรื่องนี้แล้ว

ญี่ปุ่นมีเนื้อที่กว่า 377,930 ตารางกิโลเมตร

โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์. .

ญี่ปุ่นมีเนื้อที่กว่า 377,930 ตารางกิโลเมตร นับเป็นอันดับที่ 61 ของโลก[7] หมู่เกาะญี่ปุ่นประกอบไปด้วยเกาะน้อยใหญ่กว่า 3,000 เกาะ เกาะที่ใหญ่ที่สุดก็คือเกาะฮนชู ฮกไกโด คีวชู และชิโกกุ ตามลำดับ เกาะของญี่ปุ่นส่วนมากจะเป็นหมู่เกาะภูเขา ซึ่งในนั้นมีจำนวนหนึ่งเป็นภูเขาไฟ เช่นภูเขาไฟฟูจิ ภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศ เป็นต้น ประชากรของญี่ปุ่นนั้นมีมากเป็นอันดับที่ 10 ของโลก คือประมาณ 128 ล้านคน[8] เมืองหลวงของญี่ปุ่นคือกรุงโตเกียว ซึ่งถ้ารวมบริเวณปริมณฑลเข้าไปด้วยแล้วจะกลายเป็นเขตเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่มีประชากรอยู่อาศัยมากกว่า 30 ล้านคน

1 ร้อยคน อ่านเรื่องนี้แล้ว

People are Awesome Epic Wins 2015 HD (INCREDIBLE THINGS)

โพสต์เมื่อ 14 กุมภาพันธ์. .

People_are_Awesome_Epic_Wins_2015_HDINCREDIBLE_THINGS_

2 ร้อยคน อ่านเรื่องนี้แล้ว

Inspirational Quotes #14

โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์. .

Find out who you are and be that person. That's what your soul was put on this Earth to be. Find that truth, live that truth and everything else will come.

Ellen DeGeneres

2 ร้อยคน อ่านเรื่องนี้แล้ว

การแสดงผล

โพสต์เมื่อ 31 พฤษภาคม .

นะตะเแวววง

2 ร้อยคน อ่านเรื่องนี้แล้ว

เมื่อมาเที่ยวที่ญี่ปุ่น อีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ ก็คือ การช้อปปิ้ง

โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์. .

%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99_%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B6%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89_%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD_%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%87

1 ร้อยคน อ่านเรื่องนี้แล้ว

Jib Kibt ขี้หึง

โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์. .

Jib_Kibt_%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%AB%E0%B8%B6%E0%B8%87

2 ร้อยคน อ่านเรื่องนี้แล้ว

เรียนต่อญี่ปุ่น

โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์. .

%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99

2 ร้อยคน อ่านเรื่องนี้แล้ว

Inspirational Quotes #3

โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์. .

Inspirational_Quotes3

3 ร้อยคน อ่านเรื่องนี้แล้ว

ชิงร้อยชิงล้าน 3 พ.ค. 54 4/5

โพสต์เมื่อ 13 กุมภาพันธ์. .

%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99_3_%E0%B8%9E_%E0%B8%8454_4_5

3 ร้อยคน อ่านเรื่องนี้แล้ว

PEOPLE ARE AWESOME 2014

โพสต์เมื่อ 25 กุมภาพันธ์. .

PEOPLE_ARE_AWESOME_2014

กว่า 8 หมื่นคน อ่านเรื่องนี้แล้ว

เมืองที่นักเรียนไทยนิยมไปเรียนภาษาที่ญี่ปุ่น

โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์. .

%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99

2 ร้อยคน อ่านเรื่องนี้แล้ว

มี 4 ฤดูหลัก ที่มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน

โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์. .

สภาพภูมิอากาศ

มี 4 ฤดูหลัก ที่มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน คือ

ฤดูใบไม้ผลิ : (มีนาคม-พฤษภาคม) อากาศอบอุ่น อุณหภูมิโดยเฉลี่ยประมาณ 13-25 องศาเซลเซียส

ฤดูร้อน : (มิถุนายน-สิงหาคม) อากาศร้อนชื้นโดยมีช่วงฤดูฝนสั้น ๆ ประมาณ 1 เดือน ในช่วงต้นฤดู อุณหภูมิโดยเฉลี่ยประมาณ 30-35 องศาเซลเซียส

ฤดูใบไม้ร่วง : (กันยายน-พฤศจิกายน) อากาศอบอุ่น โดยมีพายุไต้ฝุ่นมากในช่วงเดือนกันยายน อุณหภูมิโดยเฉลี่ยประมาณ 22-27 องศาเซลเซียส

ฤดูหนาว : (ธันวาคม-กุมภาพันธ์) อากาศหนาว มีหิมะตกมากทางภาคเหนือของประเทศและฝั่งทะเลญี่ปุ่น ส่วนทางใต้และฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก อากาศจะอบอุ่นกว่า อุณหภูมิโดยเฉลี่ยประมาณ 05-07 องศาเซลเซียส


เวลา

ประเทศญี่ปุ่นเวลาเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง


ภาษา

ประชากรญี่ปุ่นส่วนใหญ่ใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาหลัก ส่วนภาษาอังกฤษตามสถานที่สำคัญ เช่น โรงแรม, สนามบิน, สถานที่ท่องเที่ยว หรือ ตาม เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลท่องเที่ยวสามารถพูดภาษาอังกฤษได้


เงินตรา

สกุลเงินญี่ปุ่น คือ เงินเยน ในท้องตลาดใช้ได้แต่เงินเยนเท่านั้น ดอลล่าร์สหรัฐแลกได้ตามธนาคาร และโรงแรม อัตราแลกเปลี่ยน 100 เยน = ประมาณ 36-38 บาท (ข้อมูลจาก ธนาคารกรุงเทพ ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2553)

2 ร้อยคน อ่านเรื่องนี้แล้ว

Inspirational Quotes #6

โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์. .

Inspirational_Quotes6

2 ร้อยคน อ่านเรื่องนี้แล้ว

Keri Hilson - "Pretty Girl Rock" LIVE + Q&A

โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์. .

Keri_HilsonPretty_Girl_RockLIVEQ_A

3 ร้อยคน อ่านเรื่องนี้แล้ว

เรื่องราวที่คุณสนใจ
Japan
สอนร้องเพลง
มัน กล้วย มาก
National Geographic
People Awesome
Thailand
Soccer Skill
Internet
เพลงน่าฟัง
MUSIC
ดูคลายเครียด
Uncategory
ความคลาดไหวล่าสุด

Inspirational Quotes #12

เช้าชมล่าสุด โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์.

Séan Garnier Ultimate Best Football Freestyle Skills Ever

เช้าชมล่าสุด โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์.

คุกเข่า - COCKTAIL (Cover By Ears Not Good)

เช้าชมล่าสุด โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์.

Ronaldinho Magical Ball Controls

เช้าชมล่าสุด โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์.

Japan หรือ Nippon

เช้าชมล่าสุด โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์.

asdasdasasdasasdsd

เช้าชมล่าสุด โพสต์เมื่อ 22 ตุลาคม

รักเดียว - พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ / คำภีร์เพลงรัก

เช้าชมล่าสุด โพสต์เมื่อ 14 กุมภาพันธ์.

COLORPiTCH - ขัดใจ | Cover By เอ - ใบเตย INGINN

เช้าชมล่าสุด โพสต์เมื่อ 16 กุมภาพันธ์.

National Geographic Wild "Wild Hawaii - Secrets Of The Deep"

เช้าชมล่าสุด โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์.

เหนื่อยไหมหัวใจ - Retrospect cover จาก เอ - นิว

เช้าชมล่าสุด โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์.

คุกเข่า - COCKTAIL

เช้าชมล่าสุด โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์.

กรุงเทพมหานคร

เช้าชมล่าสุด โพสต์เมื่อ 25 กุมภาพันธ์.

อย่างฮา

เช้าชมล่าสุด โพสต์เมื่อ 30 พฤศจิกายน

3 weeks in Thailand

เช้าชมล่าสุด โพสต์เมื่อ 25 กุมภาพันธ์.

Tove Lo - Habits (Stay High) - Hippie Sabotage Remix

เช้าชมล่าสุด โพสต์เมื่อ 14 กุมภาพันธ์.

กรุงเทพมหานครมีพื้นที่ 1,568.7 ตารางกิโลเมตร

เช้าชมล่าสุด โพสต์เมื่อ 25 กุมภาพันธ์.

ญี่ปุ่นมีเนื้อที่กว่า 377,930 ตารางกิโลเมตร

เช้าชมล่าสุด โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์.

People are Awesome Epic Wins 2015 HD (INCREDIBLE THINGS)

เช้าชมล่าสุด โพสต์เมื่อ 14 กุมภาพันธ์.

Inspirational Quotes #14

เช้าชมล่าสุด โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์.

การแสดงผล

เช้าชมล่าสุด โพสต์เมื่อ 31 พฤษภาคม

เมื่อมาเที่ยวที่ญี่ปุ่น อีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ ก็คือ การช้อปปิ้ง

เช้าชมล่าสุด โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์.

Jib Kibt ขี้หึง

เช้าชมล่าสุด โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์.

เรียนต่อญี่ปุ่น

เช้าชมล่าสุด โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์.

Inspirational Quotes #3

เช้าชมล่าสุด โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์.

ชิงร้อยชิงล้าน 3 พ.ค. 54 4/5

เช้าชมล่าสุด โพสต์เมื่อ 13 กุมภาพันธ์.

PEOPLE ARE AWESOME 2014

เช้าชมล่าสุด โพสต์เมื่อ 25 กุมภาพันธ์.

เมืองที่นักเรียนไทยนิยมไปเรียนภาษาที่ญี่ปุ่น

เช้าชมล่าสุด โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์.

มี 4 ฤดูหลัก ที่มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน

เช้าชมล่าสุด โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์.

Inspirational Quotes #6

เช้าชมล่าสุด โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์.

Keri Hilson - "Pretty Girl Rock" LIVE + Q&A

เช้าชมล่าสุด โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์.

แชร์เรื่อง